Načítám položky eshopu, malý moment :)
CD MEMENTO MORI
x
Počet ks:
KOMPLET 5 CD + 1 DVD
x
Počet ks:
CD HUDBA A JÁ
x
Počet ks:
CD CHUŤ SVOBODY
x
Počet ks:
CD&DVD OPTICKÝ KLAM
x
Počet ks:
CD ROTUJÍCÍ NEBE
x
Počet ks:
KARAOKE CD
x
Počet ks:
TRIKO BÍLÉ S LOGEM
x
Počet ks:
KŠILTOVKA SNAPBACKS
x
Počet ks:
ZIMNÍ ČEPICE
x
Počet ks:
NAROZENINOVÁ píseň
x
Počet ks:
NAROZENINOVÁ píseň
x
Počet ks:
VIDEOPŘÁNÍ NA MÍRU
x
Počet ks:
MERCH mojí sestry Elišky
Mikina modro-bílá
x
Počet ks:
Mikina černo-růžová
x
Počet ks:
Tričko černo-růžové
x
Počet ks:
Tričko modro-bílé
x
Počet ks:
Kšiltovka černo-modrá
x
Počet ks:
Kšiltovka černo-růžová
x
Počet ks:
Celkem 0

Doručovací adresa

Jméno
E-mail
Ulice, Čp.
Telefon
Město
Psč
Poznámka
V případě dotazu či nejasnosti nás kontaktujte na email: eshop@olgalounova.cz

Obchodní podmínky

 • Základní ustanovení

  Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.olga-shop.cz a jsou součástí uzavřené kupní internetového obchodu Olga-shop.cz je společnost MAMA MUSE s.r.o, se sídlem: Za Zelenou liškou 546/2, Praha 4 140 00, IČO:19977531, DIČ: CZ19977531, číslo účtu: 333262236/0300. VOP blíže upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MAMA MUSE s.r.o (dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující“).

  Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP - jejichž součástí je i reklamační řád - seznámil a že s nimi souhlasí.

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 • Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

  Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích, na které se vztahují tyto VOP, je jím: společnost MAMA MUSE s.r.o, Za Zelenou liškou 546/2, Praha 4 140 00 IČO:19977531, DIČ: CZ19977531 číslo účtu: 333262236/0300

  Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

  Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 • Otevírací doba

  Objednávky prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.olga-shop.cz je možné podávat 7 dní 24 hodin denně. Zboží je expedováno pouze v pracovních dnech.

 • Objednávání a ceny

  Kupující předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

  Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Požaduje-li zákazník nižší cenu, může o ní zažádat elektronickou cestou, telefonicky či osobně - avšak vždy před tím, než podá objednávku.

  Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:
  • prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.olga -shop.cz
  • elektronickou poštou na adrese
  • osobní návštěvou na některé z akcí, kde Olga vystupuje a kde bude umístěn stánek

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

  Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad - faktura, která bude kupujícímu doručena uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 • Rozpor s kupní smlouvou

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 • Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

  Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit nejlépe v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

  • odeslat dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na adresu eshop@olgalounova.cz) s informací o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy (tj. „Odstupuji tímto od kupní smlouvy…“) popřípadě dopis osobně donést na prodejnu, pokud možno s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla faktury), čísla svého bankovního účtu (pokud žádáte o vrácení zaplacené kupní ceny na účet, v jiném případě uveďte svou adresu pro vrácení zaplacené kupní ceny pomocí složenky), data a svého podpisu,

  • zboží je nutné doručit na adresu společnost MAMA MUSE s.r.o, Za Zelenou liškou 546/2, Praha 4 140 00 spolu s kopií uvedeného dopisu; zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí jevit známky použití, musí být nepoškozené a kompletní, pokud možno spolu s kopií dokladu o zaplacení; zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto); doporučujeme zboží pojistit; zboží je také možné osobně donést na prodejnu,

  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze za zboží nebo jejich část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží) převodem na kupujícím uvedený bankovní účet, složenkou na kupujícím uvedenou adresu, či peníze předáme kupujícímu v naší prodejně, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží,

  • v případě nesplnění některé z výše uvedených nutných podmínek nebude kupující moci akceptovat odstoupení v náhradní lhůtě od smlouvy (15 - 21 dní) poskytnuté ze strany prodejce a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

  Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech:

  • při poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

  • při dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

  • při dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

  při dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

  • při dodávce novin, periodik a časopisů

  • při dodávce spočívající ve hře nebo loterii

  Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

  V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky.

 • Platební podmínky a vlastnické právo

  Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:
  • v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce) - Českou poštou, kurýrem (je účtováno 79,- Kč)
  • převodem na bankovní účet číslo: 333262236/0300 - při tomto způsobu platby je za dopravu účtováno 49,- Kč
  • převodem na PayPal: olgalounova@seznam.cz - při tomto způsobu platby je za dopravu účtováno 49,- Kč

  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím (pod podmínkou zaplacení kupní ceny, případně zaplacení první splátky ve splátkovém režimu). Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceny vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti.

 • Dodací podmínky

  Zboží je možné zákazníkovi předat následujícími způsoby:
  • zaslání prostřednictvím České pošty obchodním balíkem
  • osobně v případě přímého prodeje na některé z akcí, kde Olga vystupuje a kde bude umístěn stánek. V takovém případě se prodej neřídí obchodními podmínkami internetového obchodu a taktéž není možné požadovat prodej za internetovou cenu.

  Cena za dopravu je uvedena na objednávce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu eshop@olgalounova.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

 • Záruční podmínky

  Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

  Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými zákonnými předpisy České republiky. Jako záruční list, v případě jeho nevydání, slouží nákupní doklad (faktura).

 • Ochrana osobních údajů

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

  Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání těchto sdělení odmítnout.

 • Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.